22 CADDE 690. SOK. NO:27 ÖZANKARA SANAYİ SİTESİ İVEDİK / OSTİM /ANKARA